Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрАвилгын эсрэг үйл ажиллагааНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН  АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН  АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН  АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Өвөрхангай аймаг                                                                                               2021.06.03 .

          Хэлтсийн хамт олон авлигагүй ашиг сонирхлын зөрчилгүй албан тушаалын гэмт хэрэггүй аймаг аяны хүрээнд нэгдэн “АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА” уриалгыг гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн цахим хуудсанд Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн шторкуудыг хэлтсийн веб хуудас болон фэйсбүүкээр сурталчилан, сурталчилгааны тараах материалыг олшруулан байцаагч ажилтнуудад тараан ажилласан.        

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хэлтсийн дотоод журмандаа авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс ангид байх, ажилтнуудад авлигын тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдах хуулийн хугацаанд ХАСХОМ-ээ мэдүүлэх гэсэн заалтыг тусгаж үр дүнг тооцон ажиллаж байна

Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 05 сарын 07-нд төвийн бүсийн 5 аймгийн дунд  ZOOM-р зохион байгуулагдсан  Авлигын гэмт хэрэг, авлигын ойлголт, шалтгаан нөхцөл, хөнөөл, Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтад хэлтэс сумдын нийт 28 байцаагч хамрагдсан. 2021 оны 04 сарын 12-нд  НДЕГазар,  Авлигатай тэмцэх газрын хамтран зохион байгуулсан Авлигын эсрэг сургалтад 35 албан хаагч оролцсон.

ХАСХОМ хэрхэн гаргах талаар оны эхэнд хэлтсийн байцаагч нарт танхимаар сумдын байцаагч нарт онлайнаар сургалтыг зохион байгуулж 24 байцаагч  ХАСХОМ-ээ шинэчлэн гаргаж хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн бөгөөд тайлан мэдээг  НДЕГ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн

Улсын их хурал, Засгийн газрын тогтоол, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг манай хэлтсийн http://www.ndaatgal.ov.gov.mn  цахим хуудсаар хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Монгол Улсын  хууль, Улсын  Их Хурлын бусад шийдвэр, Засгийн газрын тогтоол, аймгийн ИТХ, Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг хариуцсан албан тушаалтнуудын албан тушаалын тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд  хийх ажлыг тусгуулан хугацаатай гаргах мэдээ тайланг хугацаанд нь хүргүүлэх талаар хуваарь гарган хэлтсийн даргаар батлуулан ажиллаж байна.

Хүнийн нөөцийн ил тод байдлыг олон нийтэд нээлттэй байлгах боломжийг бүрдүүлж сонгон шалгаруулалт явуулах болон ажлын байрын сул орон тооны захиалгыг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд хугацаанд нь хүргүүлсэн.

Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулж төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний  ес зүйн дүрмийг чанд мөрдөн ажиллаж байна.

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа  нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай  хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар болон  даатгуулагч өөрөө тэтгэмжээ бодох аргачлалыг хэлтсийн цахим хуудсандаа байршуулан иргэд даатгуулагчдыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Малчин даатгуулагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэсэн богино хэмжээний шторкийг хэлтсийн веб сайт, хэлтсийн байранд байрлах телевизор, фейсбүүк хуудсанд байршуулж, сурталчилж ажиллаж байна

Хэлтсээс иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч байгууллагуудад хэлтсийн цахим хуудас, фэйсбүүк хуудсаар хүргэх мэдээлэл, цахим үйлчилгээг өргөжүүлэх, иргэд даатгуулагч бүрээс үнэлгээ авах ажлыг санаачилсан.

Төрийн албан хаагчийн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, соён гэгээрүүлэх хүрээнд тодорхой  арга хэмжээг зохион байгуулж, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар Иргэний засаглал ТББ хамтран 4 сарын 17 нд “ Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвараа хөгжүүлэх нь ” сургалтыг цахимаар зохион байгуулж хэлтэс сумын бүр  байцгаагч  нар хамрагдсан.

Тухай жилд хийх хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө, дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг хэлтсийн цахим хуудсандаа байршуулж, байгууллагын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг ханган хийсэн хяналт шалгалтын дүн, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээг  олон нийтэд тухай бүрд нь мэдээлж ажиллаж байна.

Төсөв санхүүгийн нээлттэй ил тод байдлыг тогтмолжуулж төсвийн орлого зарлагын бүрдүүлэлт үйл ажиллагааны тайлан мэдээ, байгууллагын батлагдсан орон тоог хэлтсийн http://www.ndaatgal.ov.gov.mn цахим хуудсаар болон мэдээллийн самбараар иргэд даатгуулагчдад тогтмол мэдээлж байна. Шилэн дансны хууль”-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай журам”-ын дагуу шилэн дансны нэгдсэн сайтад болон өөрийн байгууллагын http://ndaatgal.ov.gov.mn/  цахим хуудсанд шилэн дансны мэдээллийг заасан  маягтаар хуулийн хугацаанд  байршуулж байна.Үүнд:

  • НД-ын сангийн болон байгууллагын үйл ажиллагаа,  хөрөнгө оруулалтын 2020 оны батлагдсан төсвийн хуваарь  /PDF файлаар/
  • 2020 оны НД-ын сангийн болон байгууллагын тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, аудитлагдсан төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /PDF файлаар/
  • НД-ын үйл ажиллагааны  болон сангийн сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • НД-ын сангийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн зарцуулалтын  сарын мэдээ /бусад/
  • Цалин шимтгэлээс бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ / хавсралт-9/

Мөн дээрх сайтад тавьсан мэдээллийг өөрийн байгууллагын ил тод байдлын самбарт тухай бүр байршуулан ажиллаж байна. Аймгийн аудитын газраас шилэн дансны мэдээллийг  шалгахад зөрчилгүй гарсан.

Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүхий бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй байлгах талаар олон нийтэд танилцах боломжоор ханган ажиллаж байна. Тухайлбал тэтгэмж бодох аргачлал, тэтгэвэр тогтоолт шалгах, ажилласан жилд нөхөн тооцох хуульд хамрагдсан иргэд өөрийн баталгаажилтын хуудсаар ирсэн эсэхийг шалгах талаарх мэдээллийг манай хэлтсийн цахим хуудсаар шалгах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Байцаагч, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл үйлчилгээний соёл, чанарт үнэлгээ авах зорилгоор хэлтсийн веб хаягаар орон үйчилгээнд үнэлгээ авч байна.

Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, байцаагч ажилтнуудын албан тушаалын тодорхойлолтыг заавар журмын дагуу мөрдөн ажиллан,  мөн ажилтнуудын ажил үүргийн талаарх мэдээллийг  хэлтсийн цахим хуудсаараа нээлттэй болгон ажиллаж байна.

Байцаагч ажилнуудын хариуцсан албан тушаал болон утасны жагсаалтыг хэлсийн вэб сайтад тухай бүрт нь шинэчлэн оруулж ажилласан.

Авилгатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 91 дүгээр тушаалаар батлагдсан “ Мэдүүлгийн тухайн оны тайлан”, “Албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуй” тайлан мөн “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хүлээн авсан тухай бүртгэл”,  “Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл”, “Мэдэгдэл, тайлбар мэдээлэл тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн бүртгэл”-үүдийг тухай бүр цаасаар болон цахим хэлбэрээр хөтөлж, мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнаар хугацаанд нь гаргуулан гарын үсэг зуруулж бүртгэлийг хөтлөн ажилласан. 2020 онд 24 ажилтны ХАСХОМ-ийг авч тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд  гаргаж дээд газарт хүргүүлсэн. Шинээр ажилд томилогдсон  8  байцаагч албан хаагч   ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг холбогдох албан тушаалтнаас гаргуулан авч ХАСХОМ-ын программд шивж оруулсан.

             БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН Б.ГАНТУЯА

              ХЯНАСАН: ДАРГА Н.НОРГИНБАДАМ

НИЙТЭЛСЭН : 2021-06-10 15:07:48, Д.Очирбат, Арвайхээр