Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

 

БҮТЭЦ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭСИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

БНМАУ-ын Тэтгэврийн хууль анх 1958 онд батлагдаж иргэдийн өндөр наслах, тахир дутуу болх, тэжээгчээ алдах, хөдөлмөрийн чадвараа алдахад тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх хуульчлагдан баталгаажсан.Тэтгэвэр тэтгэмжийг тогтоон олгох ажлыг Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1971 оныг хүртэл хариуцаж байв.1972 оноос аймаг, районы АДХГЗ-нд тэтгэвэр тэтгэмж хариуцсан байцаагч ажиллаж байсаныг БНМАУ-ын СНЗ-ын 1976 оны 6-р сарын 25-ний өдрийн 149 дүгээр тогтоолоор районы гүйцэтгэх захиргаанд  Нийгэм хангамжийн хэлтэс зохион байгуулагдаж хэлтсийн дарга, ахлах нягтлан бодогчийн орон тоо батлагдаж хэлтсийн даргаар Д.Дажгүй, ахлах нягтлан бодогчоор Г.Авирмэд, тэтгэвэрийн 2 байцаагч, олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэвэрийн 1 байцаагч ажиллаж байжээ.Тус хэлтэс нь тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоож цаг хугацаанд олгох ажлыг хариуцан гүйцэтгэж байсан.Нийгэм хангамжид хамрагдах иргэдийн тоо нэмэгдэж, үйлёилгээний хүрээ улам өргөжиж хөдөө аж ахуй нэгдлийн тэтгэвэрийг улс хүлээн авсан, багшийн.цэргийн олон хүүхэдтэй эхийн, ахмад дайчдын, халамжийн гэх мэт тэтгэврийн олон хэлбэрүүд бий болж нийгэм хангамжийн гол техник ажиллагаа нүсэр их болсон үед гар ажиллагааг автоматжуулах, банкнаас фифак картаар ололтыг авч статистикийн төв газартай хамтран ажиллаж өндөр настаны тэтгэвэр, тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж, ахмад дайчдын тэтгэмжийг компьютерээр тогтоох, шалгах сар, улирал жилийн тайлан балансыг гаргах иж бүрэн програмыг хийлгэсэн байна.Үүний зэрэгцээ банкны тооцоолох төвтэй гэрээ байгуулан ажиллаж банкны програмыг өөрийн програмтай уяалдуулан холбох, тэтгэвэрийг цаг хугцаанд нь олгох олгосон тэтгэвэрийг дискээр хуулан авч өөрийн програмд нийцүүлэн илүү дутуу олгосон тэтгэвэрийг хянах бүх үйлдлүүдийг комьютерээр хийж хүн хүч гар ажиллагааг хөнгөвчилсөн.Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 25 дугаар тогтоолыг үндэслэн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ыг өөрчлөн байгуулж доорх үндсэн хэлтсүүдтэй ажиллах болжээ.Үүнд:

 • Засаг захиргааны хэлтэс
 • Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
 • Хянан байцаах хэлтэс
 • Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн хэлтэс Монгол улсын Засгийн газрын 1993 оны 65 дугаар тогтоолыг үндэслэн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ыг
 • Засаг захиргааны хэлтэс
 • Үйлвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
 • Эдийн засаг нийгмийн хэлтэс
 • Санхүүгийн хэлтэс
 • Албан татварын хэлтэстэйгээр зохион байгуулан ажиллах болжээ.

Дээрх зохион байгуулалтын өөрчлөлтэй холбогдон БЗД-ийн Засаг даргын  1993 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/74 тоот захирамжаар 1993 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Засаг даргын дэргэдэх Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн хэлтсийг Нийгэм хангамжийн хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулжээ.Нийгэм хангамжийн хэлтэс нь дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах үүргийн гүйцэтгэж байжээ.Үүнд:

1.Нийгмийн даатгал, тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хангамжын хууль тогтоомжын хэрэгжилтэд хяналт тавих

2.Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг зохих хугцаанд нь тэтгэврийн санд оруулах, даатгалын болон халамжийн сангийн орлогыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

3.Шитгэл төлөгч аж ахуй нэгж байгууллга, иргэдийн төлсөн шимтгэлийг сар бүх нягтлан бодохын тайланд тусгах

4.Тэтгэвэрийн болон ядуу иргэдэд туслах санд төвлөрсөн хөрөнгийг зохих журамын дагуу захиран зарцуулах

5.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоох, олгох ажлыг шуурхай зохион байгуулж тэдгээрийн тогтоолт, олголтод баримтын шалгалт хийх

6.Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах болон тэтгэвэр тогтоох комиссын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах зэрэг үйл ажиллагаа эрхлэх болжээ.

1994 онд Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль гарсантай холбогдуулан “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Монгол улсын засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолоор Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамны харъяа Улсын нийгэм хангамжийн газрыг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болгон зохион байгуулахын хамт аймаг,нийслэлд  Нийгмийн даатгалын газар байгуулан 1994 оны 10 дугаар сараас эхлэн ажиллуулснаар Монгол орны бүх нутаг дэвсгэрт оршин суугаа иргэд даатгуулагч болон бүх ажил олгогчдод бие даасан үйлчилгээ явуулдаг үндэсний хэмжээний бие даасан байгууллага болсон билээ.Монгол улсын Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолыг үндэслэн БЗД-ийн Засаг даргын 1994 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн Б/151 тоот захирамжаар дүүргийн нийгэм халамжийн хэлтэсийг  дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулснаар өгөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна.Тус хэлтэс нь нийт 49 гүйцэтгэх, 1 туслах ажилтатайгаар

 • Санхүү бүртгэлийн тасаг
 • Орлого шимтгэл хяналт, баталгаацуулалтын тасаг
 • Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн тасаг гэсэн бүтэц зохион байгуулалттай үйл ажиллагаагаа явуулж иржээ.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар