Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрГазрын даргын тушаал, шийдвэрЖурам батлах тухай 2011.10.19 №273

Журам батлах тухай 2011.10.19 №273

Журам батлах тухай 2011.10.19 №273

Журам шинэчлэн батлах тухай

 Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.5, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, 26 дугаар зүйлийн 26.3, Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоол, Нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд “Ёс зүйг дээдэлж, хамралтыг нэмэгдүүлэх жил” зорилт дэвшүүлсэнтэй холбогдуулан ажил, үйлчилгээний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, нийгмийн даатгалын нийт ажилтнуудад ёс зүйг эрхэмлэн сахиулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх шаардлагыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

Хоёр. Энэ тушаалаар баталсан .“Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг нийгмийн даатгалын байгууллагын нийт ажилтнуудад үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэхүү дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөл /О.Байгалмаа/-д даалгасугай.

Дөрөв. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2005 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 87 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                                               Ч.АЛТАНХУЯГ

 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний

өдрийн 273 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 

 Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бүх шатны ажилтан, албан хаагч /цаашид “ажилтан” гэнэ/-ийн нийгмийн даатгалын байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино.
Энэхүү дүрэм нь нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудаас аж ахуйн нэгж, байгууллага, даатгуулагч, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг чанартай, соёлтой, хөнгөн шуурхай явуулах үйлчилгээний таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ ажилтныг Хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад эрхийн актуудад заасан нийтлэг үүрэг, хэм хэмжээг чанд биелүүлэн, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж хэвшүүлсэн байх зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоосон эрх зүйн баримт бичиг мөн.

 Хоёр. Ажилтны баримтлах зарчим

Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан зарчмуудыг баримтална:
Шударга ёсны;
Хууль дээдлэх;
Тэгш байдал;
Хариуцлага хүлээх;
Олон нийтэд үйлчлэх;

Ажилтан нь албан үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд шударгаар гүйцэтгэх зарчмын хүрээнд “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д зааснаас гадна дараах зарчмуудыг баримтална:

Ажилтан харъяа болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийх, тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр тогтоож, олгохдоо албан тушаалаа ашиглан өөртөө давуу байдал бий болгох, нэмэлт үйлчилгээ, хангамж авах, албан ажилтай холбогдолгүй бусад мэдээ материал, тодорхойлолт, баримт бичиг шаардах зэргээр тэдэнд болон ажилд хүндрэл, чирэгдэл учруулах, шалгавал зохих асуудлаа орхигдуулах, улмаар албан тушаалаа ашиглан ажил олгогчийг шалгуулахгүй байх, тэднийг дарамтлах, хэл амаар доромжлох, шалгалтаар аль нэг байгууллага, аж ахуйн нэгжид болон албан тушаалтанд илэрсэн зөрчил дутагдлыг бусдад мэдээлэх, шалгалтын нууцыг задруулахгүй байна.
Ажилтан төрийн болон төрийн бус байгууллагын орон тооны бус ажилд сонгогдож, томилогдож болох боловч тэрхүү сонгуулиар болон томилогдсон ажил албан тушаал нь үндсэн ажлын албан үүргээ гүйцэтгэхэд саад учруулахгүй байхаар зохион байгуулагдсан байна.

Ажилтан нь тухайн шатны болон удирдах дээд байгууллагаас гаргахаар бэлтгэж буй аливаа шийдвэрийн төслийг хууль бусаар олж авахыг оролдох, түүнийг бусдад өгөх, өөрөө санаачилсан, хийсэн мэтээр сайрхан ярих, мэдээлэл тараах, бусад ажилтныг үндэслэлгүй гүтгэх, нэр хүндэд нь халдах, доромжлохыг хориглоно.

Ажилтан нь албан үүргээ гүйцэтгэхдээ аль нэг улс төрийн хүчин, намыг дэмжих, төр, засаг болон удирдах дээд шатны байгууллагын бодлого шийдвэрийг мушгин гуйвуулахгүй байж зөвхөн төвийг сахих, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй хүргэж, үйлчлэхийг нэн тэргүүний үүргээ гэж үзнэ.

Ажилтан нь албан үүрэгтэйгээ холбоогүй асуудлаар нам, олон нийтийн болон шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд Нийгмийн даатгалын байгууллагын нэрийн өмнөөс оролцохгүй байна.

Ажил олгогч, даатгуулагчийн “шимтгэл төлөлтийн тайлан тооцооны хуудас”-ыг шалгахгүй хүлээн авч, мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж тайланг будлиантуулж буруу гаргахгүй байна.
Ажилтан нь үйлчлүүлэгчдээс тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, тусламж үйлчилгээний зардал олгох болон гаргуулахаар бүрдүүлсэн баримт, материалыг нэг бүрчлэн хянан үзэж зохих шаардлага хангаагүй буюу дутууг нь дахин бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө өгч, иж бүрэн болсон тохиолдолд хүлээн авч тухайн байгууллага, даатгуулагч, иргэнд эргэн уулзах болон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг хаанаас, хэдийд авах тухай тодорхой зөвлөж, өөрийн гүйцэтгэх үүргээ хугацаанд нь бүрэн биелүүлдэг байна.

Ажилтан хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд “ Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д зааснаас гадна дараах зарчмуудыг баримтална:

Ажилтан нь албаны бус зорилгод нийгмийн даатгалын байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, програм хангамж болон албан мэдээллийг ашиглахгүй байна.

Ажилтан нь үйл ажиллагаагаараа нийгмийн даатгалын байгууллага, ажилтнуудын нэр хүндийг хамгаалж ажиллах зарчим баримтална.
Ажилтан нь нийгмийн даатгалын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны хуульд нийцсэн шийдвэрийг биелүүлж ажиллана.
Ажилтан нь нийгмийн даатгалын санд шимтгэл төлүүлж цуглуулах, өр авлага барагдуулах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа хууль ёсны арга хэмжээ, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг өөрийн болон бусдын эрх ашигт нийцүүлэн тасалдуулах, хийлгэхгүй байх, зогсоохыг хориглоно.

Ажилтан тэгш байдлын зарчмын хүрээнд “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д зааснаас гадна дараах зарчмуудыг баримтална:

Ажилтан нь төр, засгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн нутаг дэвсгэртээ нийгмийн даатгалын чиглэлээр төрийн өмнө үүрэг гүйцэтгэж байгаагийн хувьд Улсын Их Хурал, Засгийн газар, холбогдох яамд, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хуульд нийцүүлэн гаргасан аливаа шийдвэрийг буруу тайлбарлах, хэрэгжүүлэхэд саад учруулах, цаг алдагдуулахгүй байхыг эрхэмлэнэ.

Ажилтан нь нийгмийн даатгалын үйлчилгээг ажил олгогч, даатгуулагч, иргэнд хүргэхдээ хэнийг ч ялгаварлан гадуурхахгүй тэгш хандах, нийгмийн даатгалын хуулиуд түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан тогтоол, тушаал, заавар, журам, аргачлалыг мөрдөж, байгууллагаас хүлээлгэсэн итгэлийг дааж, шуурхай хэрэгжүүлж үйлчлэнэ.
Ажилтан нь хууль, тогтоол, дүрэм, заавар, журмыг мөрдөж ажиллахын хамт, мэдлэг боловсрол, хувь хүнийхээ зан суртахууны байдалд байнга анхаарч, зан харьцааны дутагдал гаргахгүй байхыг эрхэмлэн ажиллана.
Ажилтан нь нийгмийн даатгалын асуудлаар өргөдөл, санал хүсэлт тавьсан иргэдийг эелдгээр хүлээн авч, тэдний хүсэлтийг анхааралтай сонсч, түүний баримт бичиг, тавьсан хүсэлтийг нь нарийвчлан судалж харилцан ярилцсаны үндсэн дээр шуурхай шийдвэрлэнэ.

Ажилтан хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д зааснаас гадна дараах зарчмуудыг баримтална:

Ажилтан нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ ямарваа нэгэн иргэн, байгууллагын эрх ашгийг илүүд үзэхгүй, даатгуулагч, ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөртэй холбогдолтой мэдээллийг нийтэд тараахгүй байх, тэдний хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлыг хүндэтгэнэ.
Ажилтан нь нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашиглах, бусдад ашиглуулах боломж олгох, түүнд хамтран оролцох, нийгмийн даатгалын дэвтэр болон эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээнд шимтгэл төлсөн талаар хуурамч бичилт хийх, баталгаажуулах, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс хуурамчаар нээх, эдгээртэй холбогдсон хуурамч мэдээллийг мэдээллийн санд оруулахгүй байна.
Ажилтан нь нийгмийн даатгалын сан, үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын зардлын болон үнэт цаасны мэдээний гүйцэтгэлийн сар, улирлын тайланг санаатайгаар худал гаргах, мэдээлэхгүй байна.

Ажилтан олон нийтэд үйлчлэх зарчмын хүрээнд дор дурдсан зарчмуудыг баримтална:

Ажилтан нь өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийн санал, хүсэлтийг анхааралтай, тэвчээртэй сонсож, шуурхай тусалж, найрсаг хандаж, гомдомтгой, түргэн зантай, уур уцаартай хүмүүстэй эелдгээр харилцахыг эрхэмлэнэ.
Ажилтан нь албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон ажлын байрандаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, үүнийг бусдад хэрэглэх боломж олгохыг хатуу хориглоно.
Ажилтан нь даатгуулагч, иргэд, хамт ажиллагчдын дэргэд болон ажлын байрандаа бүдүүлэг зан авир гаргах, бусдыг доромжлох, дарамтлах, эрх сүрээр далайлгах, садар самуунд уруу татах, бусдын эрх чөлөөнд халдахгүй байна.

Гурав. Мэдээлэл, холбооны технологийн үйл ажиллагааны зарчим, ёс зүй

Мэдээлэл, холбооны технологийн үйл ажиллагаанд дараах зарчим, ёс зүйг баримтална:

Ажилтан нь ажлын байранд суурилуулсан компьютерийн техник хэрэгсэл, төрөл бүрийн програм хангамж, мэдээллийн үйлчилгээ, компьютерийн локал сүлжээ, интернэт болон төрөл бүрийн холбоо ашиглах эрх, эдгээртэй адилтгах мэдээлэл холбооны технологийн бусад хэрэгсэл, үйлчилгээг зориулалтын дагуу бүрэн үр ашигтай, ариг гамтай ашиглана.

Ажилтан нь мэдээллийн сангийн өгөгдөл болон зохиосон програм хангамжийн эх код /эх хувь/-ыг ажлаас өөрчлөгдсөн, чөлөөлөгдсөн тохиолдолд уг ажилд томилогдож буй холбогдох ажилтанд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.

Мэдээлэл холбооны технологи нэвтрүүлэн ашиглах үйл ажиллагааны ёс зүйн зөрчилд дараах зүйлүүдийг хамааруулах бөгөөд эдгээр зөрчлийг гаргахгүй байна:

Компьютерийн сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд болон сервер компьютеруудын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах, эмдэлж гэмтээх ашиглалтын журам зөрчих

Компьютерийн сүлжээнд санаатайгаар вирус, аюултай програм хангамжуудыг тараах, сүлжээний аюулгүй байдлын эсрэг халдлага хийх

Компьютерийн хатуу диск болон бусад хадгалах төхөөрөмжүүд дээр байгаа нийгмийн даатгалын мэдээлэл, мэдээллийн сан, ашиглагддаг програм хангамжууд, програм хангамжийн эх код болон бусад бичиг баримтуудыг устгах, өөрийн буруугаас болж алдах, зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, бусдад дамжуулах, ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд авч явах
Мэдээллийн сангийн өгөгдөл, програм хангамжийн эх код болон бусад бичиг баримтыг зохих журам, арга технологийн дагуу бүрдүүлэхгүй байх, зөвшөөрөлгүй өөрчлөх, буруу мэдээлэл оруулах, худал ташаа мэдээлэл өгч төөрөгдүүлэх
Компьютерийн сүлжээ, мэдээллийн систем болон дотоод технологи, аргачлалын нууцыг задруулах, хамгаалалтын системийг нээлттэй болгон орхих, нууцлал алдагдсаныг нуун дарагдуулах
Өөрийн компьютерийг бусдад ашиглуулах, компьютерийн сүлжээ, мэдээллийн сан, үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг бусдад зөвшөөрөлгүй олгох, өөрийн буруугаас болж хэрэглэгчийн эрх, нууц үгийг бусдад алдах ашиглуулах
Компьютер, техник хэрэгслийг зохих зөвшөөрөлгүйгээр өөрөө болон бусдаар задлуулах, засварлах, эд ангийг дур мэдэн солих
Ажлын цагаар компьютер техник хэрэгслийг ажлын бус зорилгоор ашиглах, тоглоом тоглох, ёс зүй бус аудио, видео, зураг үзэх, үүндээ бусдыг уруу татах
Албан хэрэгцээний компьютер, сүлжээний бусад тоног төхөөрөмжүүдэд дур мэдэн өөр програм хангамж болон албаны бус файл, мэдээлэл хуулах, суулгах, татаж авах
Компьютерт өгөгдлийг буруу оруулах, будлиантуулах, орсон өгөгдөл мэдээллийг дур мэдэн засах, өөрчлөх, утгыг гажуудуулах
Мэдээлэл холбооны технологи нэвтрүүлэн ашиглах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон сайжруулах, мэдээлэл холбооны технологийн мэргэжлийн ажилтны үйл ажиллагаа, тэдгээрийн удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгох талаар тодорхой санал гаргах, шийдвэрлэх арга замыг хайх, хэрэгжүүлэлтийг дэмжих зэргээр идэвхи санаачлагатай ажиллана.

 

Дөрөв. Ёс зүйн зөрчил, түүнийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа  

Энэ дүрэмд заасан хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдлийг ёс зүйн зөрчил гэнэ.
Нийгмийн даатгалын ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж байгаа эсэхэд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын болон тухайн аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн дэргэдэх нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүй эрхэлсэн зөвлөл хяналт тавина.

Нийгмийн даатгалын ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг иргэдээс Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон тухайн ажилтны ажилладаг нийгмийн даатгалын байгууллагад гаргах бөгөөд уг гомдол мэдээлэл, түүнийг шалгаж тогтоохтой холбогдсон материал нь байгууллагын нууцад хамаарна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан шүүмжлэл, нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөл, нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлагын санаачлагыг үндэслэн тухайн ажилтныг нийгмийн даатгалын ажилтны мэргэжил, ёс зүйг зөрчсөн эсэхийг шалган тогтооно.

Тав. Ёс зүйн зөрчил гаргасан ажилтанд ногдуулах сахилгын шийтгэл 

Ёс зүйн дүрмийн зөрчил гаргасан нийгмийн даатгалын ажилтны асуудлыг “Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөл”-ийн хурлаар хэлэлцэж, авах арга хэмжээний тухай дүгнэлтийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон тухайн аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-т албан бичгээр мэдэгдэнэ.
Нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлага эрхийнхээ хүрээнд энэ дүрмийг зөрчсөн, ёс зүйн зөрчил гаргасан ажилтанд “Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөл”-ийн дүгнэлтийг үндэслэн дараах сахилгын шийтгэл ногдуулна:
Сануулах;
Үндсэн цалинг 6 хүртэл сарын хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;
Төрийн албанд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах;

 

 

—— оОо ——

 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний

өдрийн 273 тоот тушаалын хоёдугаар хавсралт

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЖИЛТНУУДЫН МЭРГЭЖИЛ, ЁС ЗҮЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

 Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөл /цаашид Зөвлөл гэнэ/ нь Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжлийн түвшин, ёс зүйн асуудлыг холбогдох хууль тогтоомж, нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн дүрмийг тус тус үндэслэн шалган хэлэлцэж дүгнэлт гаргана.
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн дэргэд Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжил, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн орон тооны бус зөвлөл ажиллана.
Зөвлөл нь нийгмийн даатгалын холбогдолтой хууль тогтоомж болон энэхүү журмыг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Зөвлөл нь аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн дэргэдэх зөвлөлийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана.

Хоёр. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

Зөвлөл нь дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд гэсэн ажлын чиг үүрэг бүхий 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийг Газрын дарга, аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн дэргэдэх зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийг тухайн аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс / газар/-ийн дарга томилно.
Зөвлөлийн дарга нь тухайн шатны нийгмийн даатгалын байгууллагын даргаас бусад албан тушаалтан байж болно.

Гурав.Зөвлөлийн хуралдаан

Зөвлөл нь ажлын шаардлага гарсан үед хуралдана. Зөвлөлийн хуралдааныг дарга удирдана. Зөвлөлийн даргыг эзгүй тохиолдолд Зөвлөлийн гишүүдийн аль нэг нь Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр түүнийг орлоно.
Зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцэх асуудлыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын гишүүд болон нарийн бичгийн дарга хариуцан оруулна.
Аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцэх асуудлыг Зөвлөлийн дарга болон нарийн бичгийн дарга хариуцан оруулна.
Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хөтөлж, Зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
Зөвлөл нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүй ирцтэй хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Зөвлөлийн хуралдаанд тухайн ажилтныг биеэр оролцуулна. Хүндэтгэх үзэх шалтгаанаар биеэр оролцож боломжгүй тохиолдолд энэ тухай тэмдэглэл хөтлөн хурлыг үргэлжлүүлэн явуулна.
Зөвлөл нь ирүүлсэн өргөдөл гомдол, материалыг хүлээн авснаас хойш 30 хоногт багтаан хуралдаанаараа хэлэлцэнэ.
Зөвлөл нь хуралдаанд оролцсон Зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналд үндэслэн дүгнэлт гаргана. Дүгнэлтэд тухайн ажилтан мэргэжил, ажил хэргийн чадварын хувьд ямар түвшинд байгаа, эрхэлсэн ажилдаа тэнцэх эсэх, ёс зүйн зөрчил гаргасан байдал, цаашид ажиллуулах эсэх, үндэслэл, удирдлагаас гарах шийдвэрийн санал зэргийг тодорхой тусгасан байна. Дүгнэлт гаргасан шийдвэрт Зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурна. Саналын зөрүүтэй байгаа гишүүн өөрийн саналыг Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд тодорхой бичүүлнэ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх зөвлөл нь газрын тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, газрын дэргэдэх зөвлөл нь тухайн аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, газрын тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг тус тус хэрэглэнэ.

Дөрөв. Зөвлөлийн эрх

Зөвлөл нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
Нийгмийн даатгалын ажилтнуудын мэргэжлийн түвшин, ур чадварыг үнэлэх, дүгнэлт гаргах;
Нийгмийн даатгалын ажилтан ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэхийг хянан хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах;
Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх, ажилтнуудад мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт тогтоох зэрэг асуудлыг хэлэлцэн дүгнэлт гаргах;
Нийгмийн даатгалын ажилтны мэргэжлийн түвшинг үнэлэх, тогтоох журам, шалгуур үзүүлэлтийг хэлэлцэн батлах.

5. Зөвлөлийн гишүүн нь дараах бүрэн эрх эдэлнэ. Үүнд:

Нийгмийн даатгалын ажилтан ёс зүйн зөрчил гаргасан, мэргэжлээрээ тухайн ажилдаа тэнцэж байгаа эсэх, тэдний мэдлэг, мэргэжлийн түвшин зэргийг шалгаж, дүгнэлт гаргах;
Ёс зүйн зөрчлийг шалгахдаа тухайн ажилтантай уулзах, шаардлагатай баримт тодорхойлолтыг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, даатгуулагч, иргэдээс гаргуулж авах, танилцах;
Нийгмийн даатгалын байгууллагад шинээр ажилд орохоор холбогдох баримт бичгээ бүрдүүлсэн, ажилд орсон ажилтнуудаас нийгмийн даатгалын тухай хууль, түүнтэй холбогдон гарсан тогтоол шийдвэрээр ерөнхий мэдлэгийн шалгалт авч, зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, нийгмийн даатгалын тухайн шатны байгууллагад мэдэгдэх.

6. Зөвлөл нь нийгмийн даатгалын ажилтны мэргэжлийн түвшин, ёс зүйн зөрчлийг шалгахдаа Нийгмийн даатгалын ажилтны ёс зүйн болон энэ дүрэм, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын холбогдох тушаалыг мөрдлөг болгоно.

7. Нийгмийн даатгалын ажилтны мэргэжлийн түвшинг үнэлэх, тогтоох, ерөнхий мэдлэгийг шалгах шалгалтыг бичгээр, тест /сорил/-ээр шалгах, ярилцлага хийх, эрхэлсэн ажлын үр дүнгийн гэрээний биелэлт, холбогдох бусад бичиг баримттай танилцах, шаардлагатай гэж үзсэн байгууллага, ажилтны үнэлэлтийг сонсох зэргээр явуулна.

8. Тухайн ажилтны талаар гаргасан ёс зүйн дүгнэлтийг ажилтны харъяалах аймаг /нийсэл/-ийн хэлтэс /газар/-ийн даргад танилцуулж холбогдох шийдвэр гаргуулах арга хэмжээ авна.

 

 

—— оОо ——