Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрГазрын даргын тушаал, шийдвэрЖурам батлах тухай 2011.10.19 №272

Журам батлах тухай 2011.10.19 №272

Журам батлах тухай 2011.10.19 №272

Журам шинэчлэн батлах тухай

 Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр тогтоол, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 Нэг. “Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтэс, аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ерөнхий үнэлгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар, аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ерөнхий үнэлгээний загвар”-ийг гуравдугаар хавсралтаар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ажилтны өөрийн үнэлгээний тайлан”-гийн загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

 Хоёр. Энэхүү тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн мөрдөн ажиллахыг төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын газар, хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

 Гурав. Журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтны өөрийн үнэлгээний тайланг тухай бүр нэгтгэн, хяналт-шинжилгээ хийж дүнг газрын даргын зөвлөлийн хуралд жилд хоёроос доошгүй удаа танилцуулж байхыг Тамгын газар /Б.Энхбаяр/-т даалгасугай.

 Дөрөв. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 07 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА

Ч.АЛТАНХУЯГ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний

өдрийн 272 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтэс, аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтэс, аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн /цаашид нэгж гэх/ нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүн, өгөөжийг үнэлэх замаар, төрийн үйлчилгээний хамрах хүрээ, хүртээмж, чанар, байгууллагын үйл ажиллагаа, түүний ахиц, дэвшил, алдаа дутагдлыг тодорхойлж цаашид үйл ажиллагаа, үйлчилгээг сайжруулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хагас жил, жилийн өссөн дүнгээр нэгдсэн үнэлгээний үзүүлэлтийн дагуу хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө.

ХОЁР. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хамрах хүрээ, тайлан ирүүлэх хугацаа

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд төв болон орон нутгийн нийгмийн даатгалын бүх нэгжүүд хамрагдана.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг орон нутгийн нэгжийн үйл ажиллагаанд, эсхүл, тодорхой чиглэлээр хийнэ. Хамрах хүрээ, хугацааг удирдамжаар тогтооно.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтэс нь тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дор заасан хугацаанд энэхүү журмын дагуу гаргаж Тамгын газарт ирүүлнэ.

“Ажилтны өөрийн үнэлгээний тайлан”-г маягтын дагуу албан хаагчдаар гаргуулан, газар, хэлтсийн дарга зохих үнэлгээг өгч Тамгын газарт нэг сард 2 удаа ирүүлнэ.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт (шууд болон холбогдох арга хэмжээ тус бүрээр өссөн дүнгээр) 7 дугаар сарын 1, дараа оны 1 дүгээр сарын 1-ний дотор;

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт (шууд болон холбогдох арга хэмжээ тус бүрээр өссөн дүнгээр) 4 дүгээр сарын 1, 7 дугаар сарын 1, 10 дугаар сарын 1, дараа оны 1 дүгээр сарын 1-ний дотор;

Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт (шууд болон холбогдох заалт тус бүрээр Тамгын газраас гаргасан тогтоол, шийдвэрийн хяналтын картын дагуу газар, хэлтсийн даргын гарын үсгээр баталгаажуулж) 4 дүгээр сарын 1, 7 дугаар сарын 1, 10 дугаар сарын 1, дараа оны 1 дүгээр сарын 1-ний дотор;

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт (шууд болон холбогдох заалт тус бүрээр Тамгын газраас гаргасан тогтоол, шийдвэрийн хяналтын картын дагуу газар, хэлтсийн даргын гарын үсгээр баталгаажуулж) 4 дүгээр сарын 1, 7 дугаар сарын 1, 10 дугаар сарын 1, дараа оны 1 дүгээр сарын 1-ний дотор;

Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт (бүтээгдэхүүн тус бүрээр гаргаж үнэлгээний саналын хамт) 7 дугаар сарын 5, дараа оны 1 дүгээр сарын 5-ны дотор;

Аймаг (нийслэл)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (газар)-ийн үйл ажиллагаанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтсээс өгөх үнэлгээ (Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтэс бүр өөрсдийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ өгнө) дараа оны 1 дүгээр сарын 25-ны дотор;

Аймаг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/ нь тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дор заасан хугацаанд энэхүү журмын дагуу гаргаж, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт ирүүлнэ.

Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт (шууд болон холбогдох заалт тус бүрээр хэлтсийн даргын гарын үсгээр баталгаажуулж) 7 дугаар сарын 5, дараа оны 1 дүгээр сарын 5-ны дотор;

Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт (бүтээгдэхүүн тус бүрээр гаргаж үнэлгээний саналын хамт) дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор;

Ил тод, нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган ажилласан байдал (шалгуур үзүүлэлт бүрээр) дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор;

ГУРАВ. Үйл ажиллагааны тайлан

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар (хэлтэс)-ын үйл ажиллагааны тайлан нь дараах бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна.

Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тайлан: Нэгжийн урт болон дунд хугацааны стратеги зорилт, холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, дээд газрын тогтоол, шийдвэр, тухайн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, хүрсэн үр дүн, гол ололт амжилт болон алдаа сургамж, тулгарсан саад бэрхшээл зэргийг нэгтгэн дүгнэж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Энэхүү журамд заасны дагуу холбогдох үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг гаргаж, хэрэгжилтийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч хавсаргасан байна.

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан: Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг бүтээгдэхүүн нэг бүрээр гаргаж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Хэрвээ хангалтгүй биелэлттэй бүтээгдэхүүн байгаа бол шалтгаан, үндэслэл, тайлбарыг бичсэн байна.

Аймаг (нийслэл)-ийн хэлтэс (газар)-ийн үйл ажиллагааны тайлан нь дараах бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна.

Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тайлан: Нэгжийн урт болон дунд хугацааны стратеги зорилт, холбогдох хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол, тушаал, шийдвэр, тухайн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, хүрсэн үр дүн, гол ололт амжилт болон алдаа сургамж, тулгарсан саад бэрхшээл зэргийг нэгтгэн дүгнэж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Энэхүү журамд заасны дагуу хууль дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг гаргаж, хэрэгжилтийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч хавсаргасан байна.

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан: Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг бүтээгдэхүүн нэг бүрээр гаргаж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Хэрвээ хангалтгүй биелэлттэй бүтээгдэхүүн байгаа бол шалтгаан, үндэслэл, тайлбарыг бичсэн байна.

Үйл ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээний тайлан: Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, Хүний нөөцийн ил тод байдал, Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал гэсэн 4 чиглэлээр энэхүү журамд заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу биелэлтийг гаргаж, хэрэгжилтийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна.

Газар (хэлтэс)-ын үйл ажиллагааны тайланд тусгагдсан мэдээ, мэдээлэл, тоо баримт нь үнэн зөв бөгөөд эх сурвалжийг тодорхой заасан байна.

Дөрөв. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал

Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 187 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу үнэлгээг өгнө (ҮГ). Нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний дундаж оноо (70)-г үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээ (ҮГ)-нд харьцуулж (70/ҮГ*100) хувиар илэрхийлнэ.

Үнэлгээний хувийг гаргахдаа тавьсан зорилтын гүйцэтгэл, үр дүн (Г)-г хүрэх түвшин буюу тавьсан зорилт (З)-д харьцуулж хувиар илэрхийлж (Г/З*100) тодорхойлно.

Тоогоор илэрхийлж үнэлэх боломжгүй бодлогын зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувийг тодорхойлоход дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

Тухайн заалтаар тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрсэн, энэ талаар холбогдох шийдвэр, үр дүн гарч, тогтворжсон бол 100.0 хувь;

Тухайн заалтаар тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрээгүй боловч зохион байгуулалтын арга хэмжээ бүрэн авагдсан, холбогдох байгууллагын шийдвэр гарсан, гол үр дүн нь гарч эхэлж байгаа бол 90.0 хувь (80.0-100.0 хувь хүртэл);

Тухайн заалтаар тавьсан зорилтдоо хүрэхийн тулд өөрсдөөс хамаарах бүх шийдвэр гарсан, хөрөнгө, санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн, шийдвэр гаргагч дээд байгууллагад өргөн барьсан буюу гүйцэтгэл нь тодорхой хэмжээгээр гарч эхэлж байгаа бол гүйцэтгэлийн байдлыг харгалзан 70.0 хувь (60.0-80.0 хувь);

Бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн, ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн бол хийгдэж буй ажлын түвшинг харгалзан 50.0 хувь (40.0-60.0 хувь);

Арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийх, асуудал тодорхойлох зэрэг бэлтгэл хангахтай холбогдсон арга хэмжээг авч эхэлж байгаа бол ажлын түвшинг харгалзан 10.0 хувь (0-20.0 хувь);

Ямар нэгэн ажил зохион байгуулаагүй бол 0 үнэлгээ өгнө.

Нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ нь үзүүлэлтүүдийн үнэлгээний дундаж онооны нийлбэрээр илэрхийлэгдэх буюу дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

90-100 оноо авсан бол «А» буюу «Маш сайн» гэсэн үнэлгээ

80-89 оноо авсан бол «В» буюу «Сайн» гэсэн үнэлгээ

70-79 оноо авсан бол «С» буюу «Хангалттай» гэсэн үнэлгээ

60-69 оноо авсан бол «D» буюу «Дутагдалтай» гэсэн үнэлгээ

0-59 оноо авсан бол «Е» буюу «Хангалтгүй» гэсэн үнэлгээ

Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаа, тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ холбогдох баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхийг судлах, ажилтнуудтай ярилцах, санал, асуулга авах, бодит ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь танилцах зэрэг дүн шинжилгээний түгээмэл аргыг хэрэглэнэ.

Нэгжийн үйл ажиллагаанд жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж энэхүү журамд заасан тайлан ирүүлэх сүүлчийн хугацаанаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор нэгтгэн боловсруулж, үнэлэлт, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр танилцуулгыг, саналын хамт газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, зохих шийдвэр гаргуулан салбарын яаманд хүргүүлнэ.

Тайлангийн хугацаанд тухайн нэгжийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн болон ажилтны ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарсан бол ёс зүйн зөвлөлийн дүгнэлт, холбогдох нэгжээс санал оруулсны дагуу нийт үнэлгээний дүнг 10.0 хүртэл оноогоор бууруулах асуудлыг газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар шийдвэрлэж болно.

ТАВ. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг хэрэглэх

Нэгжийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг тухайн нэгжийн дарга, хамт олныг урамшуулах, үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр шагнал олгох, хариуцлага тооцоход гол үзүүлэлт болгон ашиглана.

Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээгээр «D», «E» гэсэн үнэлгээтэй дүгнэгдсэн нэгжийн даргыг ажилдаа тэнцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийж, албан тушаал бууруулах, төрийн албанаас халах, эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын эхний 2, аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, газрын эхний 3 газар, хэлтсийг тус тус шалгаруулан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл болон мөнгөн шагналар шагнана. Шалгарсан газар, хэлтэст олгох шагналын хэмжээг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлөөр хэлэлцэн батлагдсан төсөвт багтаан тогтооно.

Байр эзэлсэн нэгжийн дарга нарт албан тушаалын сарын цалингийн дор дурдсан хувиар шагнал, урамшуулал олгоно. Үүнд:

Нэгдүгээр байр: сарын цалингийн 100 хувиар

Хоёрдугаар байр: сарын цалингийн 75 хувиар

Гуравдугаар байр: сарын цалингийн 50 хувиар

Шагналд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын төсөвт жил бүр тусган батлуулж газрын даргын тушаалаар зарцуулна.

—— оОо ——

Журмын 1 дүгээр хавсралт

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ГАЗАР, ХЭЛТСИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАРУУД

Загвар 1.1: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт (шууд холбогдох зорилт, арга хэмжээ тус бүрээр)

 

Зорилтын дугаар Арга хэмжээний нэр Хэрэгжүүлэх хугацаа Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилтийн явц Хэрэв хангалтгүй биелэлттэй бүтээгдэхүүн байгаа бол шалтгаан, үндэслэл, тайлбар Хэрэгжилтийн хувь
 

 

Загвар 1.2: Эдийн засаг, нийгмийг …… онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт (шууд холбогдох арга хэмжээ тус бүрээр)

Зорилтын дугаар Арга хэмжээний нэр Хэрэгжүүлэх хугацаа Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилтийн явц Зорилтыг хэрэгжүүлсэнээр гарсан ололт, амжилт болон алдаа сургамж, тулгарсан саад бэрхшээл, хэрэв хангалтгүй биелэлттэй бүтээгдэхүүн байгаа бол шалтгаан, үндэслэл, тайлбар Хэрэгжилтийн хувь
 

 

Загвар 1.3: Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Бүтээгдэхүүний зорилт Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны нэр Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл Тайлбар Биелэлтийн хувь
1. Нийлүүлэх нийт бүтээгдэхүүн
1.
2.
Дундаж үнэлгээ
2. Нийлүүлэх тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн
1.
2.
Дундаж үнэлгээ
3. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт
1
Дундаж үнэлгээ
Нийт үнэлгээ

Загвар 1.4: Аймаг (нийслэл)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (газар)-ийн үйл ажиллагаанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтсээс өгөх үнэлгээ (Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтэс бүр өөрсдийн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ өгнө)

Үнэлгээ өгсөн газар, хэлтсийн нэр: …………………………..           Огноо: ………………..

Хэлтэс (газар) Шалгуур үзүүлэлтүүд болон түүнд өгсөн үнэлгээ Үнэлгээний дундаж оноо
ШҮ-1 ШҮ-2 ШҮ-3 ШҮ- … ШҮ- …
1. Архангай
2. Баян-Өлгий
3. Баянхонгор
4. Булган
5. Говь-Алтай
6. Дорноговь
7. Дорнод
8. Дундговь
9. Завхан
10. Өвөрхангай
11. Өмнөговь
12. Сүхбаатар
13. Сэлэнгэ
14. Төв
15. Увс
16. Ховд
17. Хөвсгөл
18. Хэнтий
19. Дархан-Уул
20. Орхон
21. Говьсүмбэр
22. Нийслэл

—— оОо ——

Журмын 2 дугаар хавсралт

АЙМАГ (НИЙСЛЭЛ)-ИЙН ХЭЛТЭС (ГАЗАР)-ИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАРУУД

Загвар 2.1: Хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт

Хяналтанд авсан зүйл заалт Огноо, агуулга Биелэлт, үр дүн Үнэлгээ Тайлбар
Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилт 1.
2.
3.
Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт 1.
2.
3.
Сайдын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт 1.
2.
3.
НДҮЗ-ийн тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт 1.
2.
3.
НДЕГ-ын даргын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт 1.
2.
3.

 

 Загвар 2.2: Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Бүтээгдэхүүний зорилт Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны нэр Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл Тайлбар Биелэлтийн хувь
1. Нийлүүлэх нийт бүтээгдэхүүн
1.
2.
Дундаж үнэлгээ
2. Нийлүүлэх тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн
1.
2.
Дундаж үнэлгээ
3. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт
1
Дундаж үнэлгээ
Нийт үнэлгээ

2.3. Ил тод, нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган ажилласан байдал (холбогдох шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр)

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэл Үнэлгээ (хувь)
1 Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал  
Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн санал, хүсэлтийг төрийн бодлого, үйлчилгээг боловсронгуй болгоход тусгасан байдал  Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдолд хийсэн судалгаа, шинжилгээ    
Судалгааны дүгнэлт зөвлөмжийг үндэслэн гарсан шийдвэр, зохион байгуулсан ажил    
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүндрэл чирэгдэлгүй болгох чиглэлээр шинээр зохион байгуулсан арга хэмжээ    
Мэдээ, мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал  Байгууллагын вэб сайтад шинээр тавигдсан мэдээллийн тоо     
Мэдээлэх самбарт шинээр тавигдсан мэдээллийн тоо    
Үйл ажиллагааг суртчилах чиглэлээр хамтран ажилласан байгууллага, ААН-ийн тоо /хэвлэл, мэдээллийн байгууллага болон ТББ-ууд/    
2 Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал    
Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлын талаар  Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаар ажилчдаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан     
Судалгааны дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэн гарсан шийдвэр, зохион байгуулсан ажил    
Ажиллагчдыг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг хангаж ажиллах талаар Дэмжлэг, тусламж, тэтгэлэгт хамрагдсан хүний тоо Үүнээс:

  • Сургалтын тэтгэлэг
  • Орон сууцны дэмжлэг
  • Бусад
   
Ажиллагсдыг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хамт олны дунд хийсэн нээлттэй хэлэлцүүлэг, хурлын тоо, шийдвэр     
Албан хаагчаас хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, шийдвэрлэлтийн байдал    
3 Төсөв санхүүгийн ил тод байдал    
Иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг хангахад чиглэсэн санхүүгийн холбогдолтой мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбараар нээлттэй мэдээлсэн байдал

  • Тухайн жилийн батлагдсан төсөв, нэмэлт өөрчлөлт, төсвийн гүйцэтгэл
  • Аудит болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт  
   
4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал    
Иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн мөнгөөр худалдан авч байгаа бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалтанд хяналт тавих боломжийг хангахад чиглэсэн мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон өдөр тутмын хэвлэлд тавигдсан мэдээлэл

  • Тухайн жилд худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бараа, ажил, үйлчилгээний жагсаалт хэвлэгдсэн эсэх /МУ-ын Сангийн сайдын 2007 оны 4 тоот тушаалын 2.12 заалт/
  • Тухайн жилийн тендэрийн үр дүнгийн талаарх мэдээлэл хэвлэгдсэн эсэх
  • Тухайн жилд худалдан авсан нийт бараа, ажил, үйлчилгээний /тоогоор/

Үүнээс: ЗГ-ын www.e-procurement.mn сайтад мэдээлж нээлттэй тендерээр худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тоо /МУ-ын Сангийн сайдын 2006 оны 55 тоот тушаалын 2 заалт/ 

   

 

—— оОо ——

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний

өдрийн 272 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ………………………………. ГАЗАР (ХЭЛТЭС)-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР

20 … оны жилийн эцсийн байдлаар

Үзүүлэлт Үр дүнгийн үнэлгээ
1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн үнэлгээ 1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 15
2. Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 15
3. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 15
4. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт 15
Үнэлгээний дундаж оноо 15
2. Нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ 1. Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 70
Үнэлгээний дундаж оноо 70
3. Нэгжийн дотоод ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 1. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 15
2. Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт 15
3. Үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ гаргалтын чанар, хугацаа 15
Үнэлгээний дундаж оноо 15
Ерөнхий үнэлгээ 100

—— оОо ——

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний

өдрийн 272 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралт

………………………. АЙМАГ (НИЙСЛЭЛ)-ИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС (ГАЗАР)-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР

20 … оны жилийн эцсийн байдлаар

Үзүүлэлт Үр дүнгийн үнэлгээ
1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн үнэлгээ 1. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 10
2. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт 10
Үнэлгээний дундаж оноо 10
2. Нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ 1. Ерөнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 70
Үнэлгээний дундаж оноо 70
3. Нэгжийн үйл ажиллагаанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын газар, хэлтсийн үнэлгээ 1. БХТГ: Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын төсөл, статистик мэдээлэл боловсруулалт 10
2. СБХСГ: Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ гаргалт, санхүүгийн гүйцэтгэл 10
3. ХҮГ: Хяналт шалгалтын ажил, үр дүн 10
4. ЭМДХСГ: Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалт, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төр хариуцах иргэний шимтгэлийн өглөг, авлага барагдуулалт, тайлан мэдээ, судалгаа гаргалт 10
5. ТГ: Хүний нөөцийн ашиглалт, нэгжийн дотоод болон сурталчилгааны ажил 10
6. ЭХМТК: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажил 10
7. МТСТ: Програм хангамжийн ашиглалтын байдал, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт 10
Үнэлгээний дундаж оноо 10
4. Нэгжийн үйл ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээ 1. Ил тод, нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган ажилласан байдал 10
Үнэлгээний дундаж оноо 10
Ерөнхий үнэлгээ 100

—— оОо ——

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний

өдрийн 272 тоот тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН “АЖИЛТНЫ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН”

Газар, хэлтсийн нэр: ………………      Ажилтны нэр: …………………..                   Огноо: ………….

Төлөвлөсөн ажил Гүйцэтгэл буюу хийсэн ажлын товч тайлан Гүйцэт-гэсэн хугацаа /ажлын цагаар/ Гүйцэт-гэлийн чанар

/0<100/

Нэг. Үр дүнгийн гэрээнд заагдсан ажил үйлчилгээг биелүүлсэн байдал:

(20… оны үр дүнгийн гэрээнд Нийлүүлэх нийт бүтээгдэхүүн … зорилтын хүрээнд … ажил үйлчилгээ, Тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн … зорилтын хүрээнд … ажил үйлчилгээг тус тус нийлүүлэхээр тусгасан)

1. …

(бүтээгдэхүүний зорилт, төлөвлөсөн үйл ажиллагаа: үр дүнгийн гэрээнд бичигдсэнээр)

2. …
3. …
Хоёр. Удирдлагаас өгсөн ажил, үүргийг хэрэгжүүлсэн байдал:
2.1. Газрын удирдлага (дарга, дэд дарга)-аас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 1.  
2.  
3.  
 
 
2.2. Нэгжийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 1.  
2.  
3.  
 
 
Гурав. Өөрийн санаачилагаар хийсэн ажил:
1.  
2.  
 

Хянасан:

Газар (хэлтэс)-ын дарга: ……………………                 /Үнэлгээ: …….……../

Танилцсан:

Дэд дарга: ……………………

—— оОо —–