Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ25.8 мянган ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байна

25.8 мянган ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байна

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хугацаанд нь төлж, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангах үүргээ биелүүлэн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаасан өвчний тохиолдол гаргаагүй, ажлын байраа тогтвортой хадгалсан  ажил олгогч нарт  шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байна.

Тодруулбал үйлдвэрлэлийн ослыг багасгаж, гаргуулахгүй байх боломжийг бүрдүүлэн, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах талаар зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээг авсны үр дүнд сүүлийн 3 жил дараалан үйлвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын зардал гаргуулаагүй, 18985 байгууллага болон ажлын байраа хадгалж, 5 жил дараалан ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж гаргуулаагүй 6842 ажил олгогчийг урамшуулан ийнхүү шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байгаа юм.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн  тэтгэмжийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн дээрх 25827 ажил олгогчийн төлөх даатгалын шимтгэлийг 10 хувиар хөнгөлж буй бөгөөд улирал бүрийн гүйцэтгэлээр хөнгөлөлтийг үзүүлж байна.