Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ24175 даатгуулагчид хүрч ажиллав

24175 даатгуулагчид хүрч ажиллав

Нийгмийн даатгалын байгууллага нээлттэй өдөрлөгийг шинэлэг байдлаар зохион байгуулж хэвшээд байгаа. Иргэдийн оролцох боломжийг хангах, өргөн хүрээг хамруулах зорилгоор олон байршилд, явуулын байдлаар зохион байгуулж, нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч нар хувиараа бизнес эрхлэгчдийн ажлын байр, малчны хотонд хүрч үйлчлэхэд анхаарах болсон. Энэ зарчмаар  “Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг сурталчлах нээлттэй өдөрлөг”-ийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа.

Өдөрлөгийг улсын хэмжээнд 776 байршилд нэгэн зэрэг зохион байгуулж,  нийгмийн даатгалын тухай хууль эрх зүйн мэргэшсэн зөвлөгөө, мэдээллийг 24175 даатгуулагчид хүргэж ажиллалаа. Энэ нь өмнөх өдөрлөгийн хамрах хүрээг 33.3 хувиар нэмэгдүүлсэн үзүүлэлт юм.

Нийтдээ 13225 иргэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тодруулбал, сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулж, шимтгэл төлөх үйлчилгээг 2217 даатгуулагчид, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх үйлчилгээг 2613 даатгуулагчид,  нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээг баталгаажуулах үйлчилгээг 5523 даатгуулагчид тус тус үзүүлжээ.

Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний апликэйшний хэрэглэгчийн хүрээ улам бүр тэлж 26000 гаруй болоод байгаа бөгөөд өдөрлөгийн үеэр газар дээр нь баталгаажуулалт хийж өгснөөр 5872 иргэн шинээр тус үйлчилгээнд хамрагдсан байна.

Сайн дурын даатгуулагчдын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хувираа бизнес эрхлэгчид, малчидтай тусгайлан уулзаж, нийгмийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлыг сурталчилсан ба орон нутгийн байцаагч нар улсын хэмжээнд 4616 малчинд хүрч үйлчилсэн байна. Газар дээр нь очиж ач холбогдлыг нь таниулснаар тэдгээрийн 48 хувь нь сайн дурын даатгалд шинээр хамрагджээ.

Нийгмийн даатгалын байгууллага цаашид нээлттэй өдөрлөгийг улиралд тутамд тогтмол зохион байгуулна.

Сайн дурын даатгуулагчдын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хувираа бизнес эрхлэгчид, малчидтай тусгайлан уулзаж нийгмийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлыг сурталчилсан ба улсын хэмжээнд 4616 малчинд хүрч үйлчилсэн байна. Газар дээр нь очиж ач холбогдлыг нь таниулснаар тэдгээрийн 48 хувь нь сайн дурын даатгалд шинээр хамрагдсан байна.

Тус өдөрлөг болох зарыг өргөн сувгууд болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл,  хороо, багийн хэсгийн байрууд, олон нийтийн сүлжээгээр түгээж, өдөрлөгийн талаарх мэдээллийг 195 удаагийн давтамжтайгаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж ажиллав.

Гарын авлага зэрэг сурталчилгааны материалын хуваарилалтыг хийж, хэлтсүүдэд нийлүүлсэн ба өдөрлөгийн үеэр нийт 59439 ширхэг сурталчилгааны материал тараасан байна.

Нийслэл дэх нийгмийн даатгалын байгууллагуудаас хамгийн олон байршилд хүртээмжтэй байдлаар зохион байгуулсан хэлтэс нь Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс ба 9 байршилд зэрэг зохион байгуулж, 1039 даатгуулагчдад зөвлөгөө, үйлчилгээ хүргэсэн байна. Бусад дүүргүүдийн тухайд ч алслагдсан хороод, тосгоддоо хүрч ажилласан, цаг агаарын хүнд нөхцөлд гадна талбайд ажилласан зэрэг сайшаалтай талууд харагдаж байна.

Булган аймгийн НДХ хамгийн олон буюу 325 иргэнд Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний аппликэйшн суулгаж, бүртгэл баталгаажуулсан бол Орхон /467/ Чингэлтэй /664/ нийгмийн даатгалын хэлтсүүд хамгийн олон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид хүрч ажилласан байна.

Малчин даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлж, малчны тэтгэврийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх зорилгоор хамгийн олон малчинд хүрч үйлчилсэн нь Хэнтий /433/, Увс/401/,  аймгуудын НДХ-ийн байцаагч ажилтнууд байлаа.

ӨДӨРЛӨГИЙН НЭГДСЭН ДҮН МЭДЭЭ 

Зохион байгуулсан ажил Тоо
1. Зөвлөгөө авсан хүний тоо 24175
2. Үйлчилгээ авсан хүний тоо 13225
Үүнээс Сайн дурын даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн тоо 2217
ЭМД-ын шимтгэл төлсөн хүний тоо 2613
Баталгаажуулсан дэвтрийн тоо      5523
Нийгмийн даатгалын аппликэйшний бүртгэл баталгаажуулсан тоо 5872
3. Хэвлэл мэдээллээр хийсэн сурталчилгааны тоо 195
4. Тараасан сурталчилгааны материалын тоо 59439
5. Зохион байгуулсан байршлын тоо 776
6. Малчны хотонд хүрч ажилласан тоо/Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд хүрч ажилласан тоо 4616