Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмч нарыг томилов

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмч нарыг томилов

Монгол улсын хэмжээнд 2014 оны байдлаар нийт 110.000 гаруй иргэн  хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна.

Сэтгэцийн эмгэг, мэдрэлийн өвчин, ахуйн осол, цусны эргэлтийн системийн өвчин, нүдний өвчин нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэргүүлэх шалтгаан хэвээр байгаа бөгөөд нийт хөдөлмөрийн чадвар алдалтад хүргэж буй өвчлөлийн 61.1%-ийг эзэлж байна. Иймд урьдчилан сэргийлж болох халдварт бус өвчнүүд, ахуйн ослоос шалтгаалсан хүн амын өвчлөлийн түвшинг бууруулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчийн идэвхитэй хяналтанд авч эмчлэн эрүүлжүүлэх, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх шаардлагатай байна.Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдэд үзүүлэх сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэх, олон улсын жишигт нийцсэн стандартыг боловсруулж нэвтрүүлэх, нийгмийн бүхий л түвшинд хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дахин мэргэшүүлэх, боловсрол эзэмшүүлэх, тохирсон ажил хөдөлмөр эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.

Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот  тогтоолоор “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийг шинэчлэн баталж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа халдварт бус өвчнүүд, ахуйн ослоос сэргийлэх, хүн амын дундах өвчлөлийн түвшинг бууруулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаасурьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэхээр заасны дагуу тус дүрмийн 3 дахь хэсгийн 3.1, 3.2, 3.3  заалтуудыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмч нарын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулав.

Тус сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлан, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын зонхилох шалтгаан болж буй сэтгэц, мэдрэл, гэмтэл, дотор, чих хамар хоолойн мэргэжлийн 30 гаруй нэр дэвшигч эмч, мэргэжилтнүүдээс сонгон шалгаруулав. Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” А/113 тоот тушаалаар дараахь шинжээч эмч нарыг томилов. Үүнд:

1. Дотрын мэргэжлийн шинжээч эмчээр Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Дотрын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Анагаах ухааны доктор, Клиникийн профессор, Дотрын зөвлөх зэргийн эмч, “Хүмүүн” эмнэлгийн зөвлөх эмч Д.Нарантуяа,

2.Мэдрэлийн мэргэжлийн шинжээч эмчээр Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Мэдрэлийн мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн, Клиникийн профессор, Мэдрэл судлалын ахлах зэргийн эмч, судасны доплерографийн эмч, тархины Мэдрэлийн төвийн дарга П.Алтанцэцэг,

3. Сэтгэцийн мэргэжлийн шинжээч эмчээр Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Сэтгэцийн мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн, Монгол улсын сэтгэцийн ахлах зэргийн эмч, АШУҮИС-ийн АУС-ийн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхимийн багш Т.Ганцэцэг,

4. Чих хамар хоолойн мэргэжлийн шинжээч эмчээр Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Чих хамар хоолойн мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ерөнхий мэргэжилтэн, Анагаах ухааны магистр, “Жаргал” эмнэлгийн захирал Г.Цогтжаргал,

5. Гэмтлийн мэргэжлийн шинжээч эмчээр Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Гэмтлийн мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн, Гэмтэл согогийн эмч, Анагаах ухааны магистр, Монгол улсын гэмтэл согог судлалын ахлах зэргийн эмч, Хавсарсан гэмтлийн тасгийн их эмч Б.Батсүх нарыг томилов.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмч нартай НДЕГ-ын дарга Ц.Уртнасан, НДЕГ-ын даргын зөвлөлийн гишүүд, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга, гишүүд хамтарсан уулзалт зохион байгуулан, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд оролцох мэргэжилтний гэрээ” байгуулж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар, хүртээмжийг сайжруулахад идэвх санаачлагатай ажиллах талаар заавар, чиглэл өгөв.