Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээМонгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн даатгалын 2016 оны шимтгэлийн хэмжээг тогтоолоо

Монгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн даатгалын 2016 оны шимтгэлийн хэмжээг тогтоолоо

Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Эрүүл мэндийн даатгалын 2016 оны шимтгэлийн хэмжээг дараах байдлаар баталж, 2016.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр шийдвэрлэлээ. Үүнд:

1.Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.1-д заасан ажилтны сард төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувь үүнээс ажил олгогч  2 хувь,  ажилтан 2 хувь;

2.Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, 6.1.12-т заасан бусад иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг сарын 3840, жилийн 46080 төгрөгөөр; их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 1920, жилийн 23040 төгрөгөөр;

3. Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь хариуцан төлдөг:

3.1. тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн, хүүхдээ хоёр /ихэр бол гурав/ нас хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх /эцэг/, ял эдэлж байгаа ялтан, хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагчийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 3840, жилийн 46080 төгрөгөөр;

3.2. 0-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 1920, жилийн 23040 төгрөгөөр тус тус тогтоолоо.

 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР