Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээМалчны тэтгэвэр тогтоолгох насыг 5 жилээр наашлуулсан хуулийн зохицуулалт хэрэгжиж байна

Малчны тэтгэвэр тогтоолгох насыг 5 жилээр наашлуулсан хуулийн зохицуулалт хэрэгжиж байна

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орж малчны тэтгэвэр тогтоолгох насыг 5 жилээр наашлуулсан зохицуулалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж байна.

Хуульд зааснаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20-иос доошгүй жил, үүнээс 15 жилээс доошгүй хугацаанд малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 55 нас хүрсэн эрэгтэй,  нийтдээ 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлсөн үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй хугацаанд малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 50 нас хүрсэн эмэгтэй өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй.

Даатгуулагчийн 1995 оноос өмнө малчнаар ажилласан  хугацааг тооцохдоо хөдөлмөрийн дэвтэр, хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр, Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу олгосон “Баталгаажилтын хуудас” зэргийг үндэслэж байгаа ба эдгээр баримт бичгүүд нь үрэгдсэн, бүрдүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд архивын лавлагаа эсхүл шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн тогтоож байна.

1995 оноос хойш малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг албан журмын даатгуулагчийн хувьд малчнаар ажилласан тушаал, шийдвэр, нийгмийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр, 1990-2000 оны хооронд нөхөн даатгалд хамрагдсан тухай “Баталгаажилтын хуудас” зэргийг үндэслэн тооцож байна.

Харин сайн дурын даатгуулагчийн хувьд нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан сайн дурын даатгалын гэрээ, баталгаажсан нийгмийн даатгалын дэвтэр, 1990-2000 оны хооронд нөхөн даатгалд хамрагдсан тухай “Баталгаажилтын хуудас”, “Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогын бүртгэл” буюу “А” дансыг  үндэслэн тооцож байна.  Хэрвээ сайн дурын даатгуулагчийн “А” дансны лавлагаа байхгүй тохиолдолд мал маллаж байсныг сум, дүүрэгт байгуулагдсан “Даатгуулагчийн малчнаар ажилласан хугацааг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох зөвлөл” тогтоож байна. 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны байдлаар 337 сум, 3 дүүрэгт зөвлөл байгуулагдан ажиллаж, 1228 малчны малчнаар ажилласан хугацааг тодорхойлсон болно.

Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш дээр дурьдсан болзол, нөхцөлийг хангасан 5983 малчин өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгож, тэдний тэтгэвэрт 8049.4 сая төгрөг зарцуулаад байна.