Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээДаатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээ шинэчлэгдлээ

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээ шинэчлэгдлээ

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох хэмжээг Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын  хамтарсан тушаалаар шинэчлэн тогтоож, 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр шийдвэрлэлээ.

Уг тогтоолоор даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий улсын эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ авах тохиолдолд тухайн өвчний оношоос нь хамааран дунджаар 300 000 төгрөг, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт дунджаар 175 000 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөхөөр боллоо. Энэ нь 2013 онд мөрдөж байсан хэмжээнээс улсын эмнэлэгт 25,0 хувиар, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 60,0 орчим хувиар тус тус нэмэгдэж байгаа болно.

Мөн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг 15 000 төгрөгөөр, оношлогоо шинжилгээний зардлыг 55000 төгрөгөөр, уламжлалт эмчилгээний зардлыг 117 000 төгрөгөөр, нөхөн сэргээх тусламж, үйлчилгээний зардлыг 110 000 төгрөгөөр тус тус шинэчлэн тогтоосон нь урд онд мөрдөж байсан хэмжээнээс дунджаар 40,0 гаруй хувиар нэмэгдлээ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас энэхүү шийдвэрийг 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөх бэлтгэл ажлыг хангалаа.

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын  “Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай” 2013 оны 459/280/182 тоот хамтарсан тушаалыг хавсралтаас үзнэ үү.

459-280-182 (1)