Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээАжилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцын тухай мэдээлэл

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцын тухай мэдээлэл

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тухай мэдээллийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлаар авч хэлэлцлээ.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-наас 2013 оны 4 дүгээр сарын 29-ний хооронд 1990-2000 оныг дуусталх хугацааны ажилласан жилээ нөхөн тооцуулахаар хүсэлт гаргасан 111 366 иргэний  өргөдөл хүсэлтийг аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээр дамжуулан хүлээн авч бүртгээд байна.

Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудад  бүртгүүлсэн иргэдээс 19 826 иргэний ажилласан жилийг хянан баталгаажуулж, 23 230 иргэний материалыг Цагдаагийн ерөнхий газарт шалгуулахаар хүргүүлээд байна.

2013 оны 4 дүгээр сарын 10-ний байдлаар 42 273 иргэний нэрсийн жагсаалт ирсэн бөгөөд эдгээр иргэдийн материалыг шалгаж, Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлэн шалгуулахаар  бэлэн болголоо.

Дээрх хуулийн дагуу  ажилласан жил нь баталгаажсан иргэдээс 1995-2000 оны хоорондох хугацааны  төлбөл зохих шимтгэлийн мөнгөө тэтгэврийн даатгалын санд тушаасан 820 иргэний “баталгаажилтын хуудас”, “…ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон тухай тэмдэглэл”-ийн хуудсыг бичиж харьяалагдах аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд хүргүүлэх арга хэмжээг авлаа.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын зөвлөлийн хурлаас дараах чиглэлийн ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв.
Үүнд:

– “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль”-д заасан болзлын дагуу хамрагдах иргэдийг бүртгэх, сурталчлах  ажлыг шуурхай зохион байгуулах ,

– Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүд  дээр 7 хоногт  тогтмол нээлттэй хаалганы өдөрлөг  зохион байгуулан  хамрагдах иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх арга хэмжээ авч ажиллах

– Хариуцсан аймаг, дүүргийнхээ нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаа, хуулийн хэрэгжилтийн явц, ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх хугацаа  нь баталгаажсан иргэдийн шимтгэл  ногдуулалт төлөлтийн  байдалд хяналт тавьж, зохион байгуулалтын  удирдлагаар хангаж ажиллахыг Газрын дарга нарт үүрэг болголоо.